maandag 24 oktober 2016

Fred Sterk en Sjoerd Swaen Psychologen Praktijk
AGB-code praktijk 94055370


Fred Sterk
Tel 06-49138625
f.sterk@ziggo.nl

Psychotherapeut in BIG-register Registratienummer: 49048976116
Gz-psycholoog in BIG-register Registratienummer: 29048976125
AGB-code 94005374
KvK nr 27358021
Lid van:
-Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
-De Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt)


Sjoerd Swaen
Tel 06-49138625
s.swaen@ziggo.nl

Psychotherapeut in BIG-register Registratienummer: 19050060016
Gz-psycholoog in BIG-register Registratienummer: 89050060025
AGB-code 94005401
KvK nr 27358025
Lid van:
-Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
-De Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt)


Type praktijk: Basis GGZ, Gespecialiseerde GGZ en zelfbetalende cliënten.
Voor zelfbetalende cliënten bieden wij ook losse consulten en Psychologische Coaching.

Met Psychologische Coaching leer je:

-Concentratie op wat goed is en kwaliteiten
-Visualisatie van wat mogelijk is
-Bewustwording en verandering van valkuilen
-Acceptatie van pijnlijke emoties en frustratie
-Volledige toewijding aan waardevolle doelen
-Affirmatie van persoonlijke kracht en idealen

Onze aanpak is persoonsgericht, vraaggericht en doelgericht. We maken gebruik van onze jarenlange ervaring als psychotherapeut om mensen te helpen hun doelen te analyseren en te vertalen naar de praktijk. Onze methode is gebaseerd op bewezen werkzame interventies uit de Cognitieve Gedragstherapie, Positieve Psychologie en Mindfulness.

Psychologische Coaching is geschikt voor iedereen die zich persoonlijk en/of professioneel wil ontwikkelen. Ons tarief is €125,- per sessie/uur.

Zie voor de mogelijkheden op het gebied van Psychologische Coaching de zelfhulpboeken op onze website.

Aanmelding voor losse consulten en coaching via: f.sterk@ziggo.nl en s.swaen@ziggo.nl


GGZ aandachtsgebieden
Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van volwassenen met: Angstklachten, Stemmingsklachten, Psychosomatische klachten, Emotionele problemen die samenhangen met de ontwikkelingsfase, Relatieproblemen, Problemen rond werk en opleiding, Trauma, Problemen rond zingeving en identiteit, Persoonlijkheidsproblematiek. Voor een GGZ behandeling is een verwijzing van de huisarts nodig.

Aanmelding voor verzekerde zorg via: f.sterk@ziggo.nl en s.swaen@ziggo.nl


Wachttijd
Informeer per email naar de actuele wachttijd voor een intake (s.v.p. ook de naam van uw zorgverzekering vermelden). Na de intake is er geen wachttijd tot behandeling. Indien er geen ruimte is voor nieuwe aanmeldingen of wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts om te overleggen over alternatieven. U kunt ook uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en zodat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart.

Op dit moment is er voldoende ruimte voor zelfbetalende cliënten: o.a. Psychologische Coaching en/of losse consulten. Deze sessies zijn geschikt voor iedereen die zich persoonlijk en/of professioneel wil ontwikkelen.

Aanmelding voor losse consulten en coaching via: f.sterk@ziggo.nl en s.swaen@ziggo.nl


Bereikbaarheid praktijk
Op werkdagen overdag. De praktijk is ‘s avonds en in de weekenden gesloten. Tijdens vakanties is er altijd een collega psychotherapeut bereikbaar. Toegankelijk voor rolstoelen.


Tarieven en vergoeding
Psychotherapie zit in het basispakket van uw zorgverzekering. Uw huisarts verwijst u voor de Basis GGZ of voor de Gespecialiseerde GGZ. In beide gevallen komt de nota achteraf. Als wij met uw zorgverzekeraar een contract hebben afgesloten gaat de nota rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.

De maximale GGZ-tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Voor iedere Nederlander geldt in de zorg een eigen risico van 385 euro per jaar.  

Voor 2022 hebben wij een contract afgesloten met de meeste zorgverzekeraars (behalve met Menzis en de bijbehorende merken/labels).


Zelfbetalende cliënten
Naast psychotherapie voor zelfbetalende cliënten is het ook mogelijk om, via de mail, een afspraak te maken voor Psychologische Coaching en/of losse consulten. Deze sessies zijn geschikt voor iedereen die zich persoonlijk en/of professioneel wil ontwikkelen. Ons tarief is €125,- per sessie/uur.

Aanmelding voor coaching via: f.sterk@ziggo.nl en s.swaen@ziggo.nl


Tevredenheidsonderzoek en voortgangsmeting
Wij maken gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM).
Bij ROM worden diverse vragenlijsten gebruikt voor onderzoek van de klachten en het verloop ervan tijdens de behandeling. Een van de vragenlijsten is een onderzoek naar de tevredenheid van de cliënt over de behandeling.

Bij de intake en tijdens de behandeling zullen wij het gebruik van de ROM verder toelichten. De privacy van uw gegevens is uiteraard ook hier gegarandeerd.

U bent niet verplicht om mee te werken aan ROM. U kunt met uw behandelaar bespreken of u bereid bent de vragenlijsten in te vullen.


Crisisbeleid
Crisisgevoelige cliënten worden niet aangenomen in onze praktijk maar doorverwezen naar zorgaanbieders met een 24 uurs opvang. Crisis binnen lopende behandeling wordt zoveel mogelijk binnen de behandeling ingeschat en opgevangen in onderling overleg.

Indien nodig wordt een cliënt doorverwezen naar de crisisdienst via de huisarts. Wanneer u dringend hulp nodig heeft, die niet kan wachten tot de volgende werkdag, adviseren wij  u contact op te nemen met uw huisarts of de huisartsenpost in uw woonplaats.
 

Kwaliteit en klachten
Alle overige informatie staat duidelijk vermeld op de website van het NIP


Wet- en regelgeving
De regelgeving die van belang is bij een behandeling in de ggz
LEES MEER

Hoe te handelen bij klachten over uw behandelaar?
De klachtenregeling voor leden van het NIP
LEES MEERPrivacystatement   

Fred Sterk en Sjoerd Swaen Psychologen Praktijk hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe wij met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie onze praktijk persoonsgegevens verwerkt:


-(potentiële) patiënten/cliënten;
-bezoekers aan onze  praktijk;
-alle overige personen die met onze praktijk contact opnemen of van wie onze praktijk persoonsgegevens verwerkt.

Verwerking van persoonsgegevens
Fred Sterk en Sjoerd Swaen Psychologen Praktijk verwerkt persoonsgegevens die:
-een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
-met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
-tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van onze praktijk zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

Doeleinden verwerking
Fred Sterk en Sjoerd Swaen Psychologen Praktijk verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
-het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomsten de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
-het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
-het verbeteren van onze praktijkwebsite ; 
-Het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

Rechtsgrond
Fred Sterk en Sjoerd Swaen Psychologen Praktijk verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
-toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
-uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
-een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
-een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

Verwerkers
Fred Sterk en Sjoerd Swaen Psychologen Praktijk kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van onze praktijk persoonsgegevens verwerken. Onze praktijk sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden
Fred Sterk en Sjoerd Swaen Psychologen Praktijk deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Onze praktijk deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.
 
Doorgifte buiten de EER
Fred Sterk en Sjoerd Swaen Psychologen Praktijk geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt onze praktijk ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Bewaren van gegevens
Fred Sterk en Sjoerd Swaen Psychologen Praktijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Onze praktijk hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
-medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
-(financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
Gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
-bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

Wijzigingen privacystatement
Fred Sterk en Sjoerd Swaen Psychologen Praktijk kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Fred Sterk en Sjoerd Swaen Psychologen Praktijk gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Fred Sterk en Sjoerd Swaen Psychologen Praktijk te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met onze praktijk door een e-mailbericht te sturen..

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Fred Sterk en Sjoerd Swaen Psychologen Praktijk persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen door een e-mailbericht te sturen naar f.sterk@ziggo.nl en/of s.swaen@ziggo.nl . Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).